Div 3 - M vs. I
Freshman Boys
order by: position | score | name | team
1) Kyle Strandberg (M): 62.15
2) Alex French (I): 55.6
3) Ryan Sarrat (I): 41.1
4) Mark Murray (I): 40.15
5) Matthew TRFersa (I): 37.3
6) DASTy Gaugler (I): 34.8
7) Justine Kane (M): 33.35
8) Mark Szabo (I): 31.3
9) Matthew Krill (I): 15.8
10) Logan French (I): 15.1


by scott flory